2022-2023 оқу жылына Педагогикалық кеңес отырыстарының жоспары

 

Мақсаты: Білім беру үрдісін ұйымдастыруды басқару, білім беру мазмұнын дамыту, білім беру бағдарламаларын іске асыру, студенттерді оқыту мен тәрбиелеу сапасын арттыру, колледжде әдістемелік жұмысты жетілдіру, педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруға жәрдемдесу.

Цели: Управление организацией образовательного процесса, развитие содержания образования, реализация образовательных программ, повышение качества обучения и воспитания студентов, совершенствование методической работы в колледже, содействие повышению квалификации педагогических работников.

Міндеттері:

Задачи:

– білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие үрдісінің жай-күйін, оқытушылардың кәсіптік даярлық деңгейін, білім беру ұйымдарында білім алушылардың оқуын, тәрбиеленуін және дамуын диагностикалау;

– диагностика состояния учебно-воспитательного процесса в организации образования, уровня профессиональной подготовки преподавателей, обученности, воспитанности и развития обучающихся организаций образования;

 

– білім беру ұйымын дамытудың кешенді-мақсатты бағдарламаларын, әрбір оқытушы мен өндірістік оқыту шеберінің кәсіби шеберлігі мен шығармашылығын әзірлеу;

– разработка комплексно-целевых программ развития организации образования, профессионального мастерства и творчества каждого преподавателя и мастера производственного обучения;

 

– сапалы оқу-тәрбие жұмысы үшін білім беру ұйымының барлық ұжымының күш-жігерін біріктіру;

– объединение усилий всего коллектива организации образования для качественной учебно-воспитательной работы;

 

– білім беру ұйымының оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруда құзыретті тәсілді қалыптастыру;

– формирование компетентного подхода в организации учебно-воспитательного процесса организации образования;

 

-оқу-тәрбие үрдісінің нәтижелілігі мен тиімділігін мониторингтеу нысандары мен әдістерін жетілдіру;

– совершенствование форм и методов мониторинга результативности и эффективности учебно-воспитательного процесса;

– білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруда шығармашылық тәсілді қамтамасыз ету.

– обеспечение в организациях образования творческого подхода в организации учебно-воспитательного процесса.

 

Жұмыстардың, қарастырылатын сұрақтардың атауы/Наименование работ, рассматриваемых вопросов Орындау мерзімі/Срок исполнения Қорытынды нәтиже/Конечный результат Жауаптылар/Ответственные

 

1 отырыс/заседание:

1. Жаңа 2022-2023 оқу жылына арналған колледж қызметінің мақсаттары мен міндеттері.

    Цели и задачи деятельности колледжа на новый 2022-2023 учебный год.

 

2. 2021-2022 оқу жылына қабылдау комиссиясының қорытындылары мен талдауы.

Итоги и анализ приемной комиссии по набору на 2021-2022 учебный год.

 

 

3.2022-2023 оқу жылына оқытушылардың тарификациялық жүктемесін бекіту.

Утверждение тарификационной нагрузки преподавателей на 2022-2023 учебный год

4. 2022-2023 оқу жылына арналған жылдық жоспарды қарау және бекіту.

Рассмотрение и утверждение годового плана  на 2022-2023  учебный год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 жылғы 31 тамыз

31 августа 2022 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама

Протокол

К.Г.Идрисова, колледж директоры

 

 

 

 

 

 

 

А.Ж.Сагиденова, қабылдау                                                              комиссиясының жауапты хатшысы.

 

 

 

 

Р.Б. Баткульдина, директордың   ОІ жөніндегі орынбасары.

 

 

 

Кушпаева Г.Б. әдіскер

2 отырыс/заседание:

1.Бірінші курс білім алушыларының әлеуметтік бейімделуі.

Социальная адаптация обучающихся первых курсов.

 

2. Білімді кіріс бақылау нәтижелері бойынша 1-курс контингентінің білім беру базасының мониторингі.

Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по результатам входного        контроля знаний.

 

3.Бейімделу кезеңінде білім алушыларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период адаптации.

 

4.Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің оқу қызметін ұйымдастыру.

Организация   учебной  деятельности студентов с особыми  образовательными                     потребностями.

 

 

 

 

 

 

 

Қараша

Ноябрь

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама

Протокол

К.Р. Хасамбай, директордың   ТЖ жөніндегі орынбасарының м.а.

Р.Б.Баткульдина,  директордың                                        ОІ жөніндегі орынбасары.

 

 

 

 

 

 

М.К.Құдайбергенова, психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ж. Сагиденова, әлеуметтік педагог.

3      отырыс/заседание:

1.1              семестрдегі оқу-тәрбие жұмысының білім беру қызметінің нәтижелерін талдау;

Анализ результатов образовательной деятельности учебно-воспитательной работы за 1 семестр.

 

2. ТжКББ жаңғырту жағдайында мамандарды кәсіби даярлау сапасын жетілдіру.            Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в условиях         модернизации ТИППО.

 

3. Ахмет Байтұрсынұлы ілімі – жаңа  педагогикалық технологиялардың       бастамасы.

 

4. Құзырет орталығының жұмысы (құзырет орталығын “Жас Маман” бағдарламасы бойынша заманауи жабдықтармен жарақтандыру қорытындысы)

Работа центра компетенции (Итоги оснащения центра компетенции современным оборудованием по программе «Жас Маман»)

 

 

 

 

 

 

 

Ақпан

Февраль

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама

Протокол

Р.Б. Баткульдина, директордың  ОІ жөніндегі орынбасары

К.Р. Хасамбай, директордың ТЖ жөніндегі                                                                                             орынбасарының м.а

 

 

 

Е.А.Ибраев, дизайн пәндері    оқытушысы

 

 

 

 

 

 

М.М. Сайфуллаева,                                                                           қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы.

 

 

Г.А.Кадралиева, директордың                                                   ОӨЖ жөніндегі орынбасары

4 отырыс/заседание:

1. Кәсіптік бағдар беру жұмысы –  колледж контингентін қалыптастыру жүйесінің       маңызды элементі ретінде.

Профориентационная работа как важный элемент системы формирования контингента колледжа.

 

2. Колледж жағдайында студенттерді поликөркемдік тәрбиелеудің ерекшеліктері (дизайн,  музыкалық, хореографиялық әдістемелік кабинеттермен бірлесіп).            Особенности полихудожественного   воспитания студентов в условиях колледжа.     (совместно с методическими кабинетами дизайна, музыкального, хореографического)

 

3. Әдістемелік аптаның онкүндігі –  колледждегі білім беру үрдісінің сапасын басқару       құралы ретінде.

Декада методической   недели как средство управления качеством  образовательного  процесса в колледже.

 

 

 

 

 

Сәуір

Апрель

 

 

 

 

 

 

Хаттама

Протокол

 

Е.М.Журба,  қабылдау комиссиясының хатшысы.

 

 

 

 

 

 

 

Қ.М.Құсайынова,                                                                         И.В.Зайцева, П.А.Омарова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұ.С.Мамбетова, бөлім                                   меңгерушісі

 

 

5 отырыс/заседание:

1. 2022-2023 оқу жылындағы оқу-тәрбие жұмысына талдау.

Анализ учебно- воспитательной работы за 2022-2023 учебный год.

 

 

2. Педагогтың оң имиджі – ғылыми-әдістемелік және инновациялық қызметті дамыту  факторы ретінде.                        Позитивный имидж педагога как фактор развития научно- методической и инновационной деятельности.

 

3. Өндірістік практика – білім алушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру факторы   ретінде.

Производственная практика как фактор формирования профессиональной компетентности обучающегося.

 

4. Білім алушыларды келесі оқу курсына ауыстыру.                                                         Перевод обучающихся на следующий курс обучения.

 

 

5. 2022-2023 оқу жылына алдын ала жүктеме.

Предварительная нагрузка на 2022-2023 учебный год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маусым

Июнь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама

Протокол

Р.Б. Баткульдина, директордың ОІ жөніндегі орынбасары

К.Р. Хасамбай, директордың ТЖ

жөніндегі орынбасарының м.а.

 

Г.Б.Кушпаева,әдіскер

 

 

 

 

 

 

Г.А.Кадралиева, директордың                                                ОӨЖ жөніндегі орынбасары

 

 

 

 

А.Қ.Қажымұратова, оқу бөлімінің                          меңгерушісі..

 

 

Р.Б. Баткульдина, директордың                                            ОІ жөніндегі орынбасары

 

 

 

 

Бөлісу